Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu MULTIMEDIALNE TECHNOLOGIE MOBILNE
Kod przedmiotu E:35972W0 Liczba punktów ECTS
4
Godziny kontaktu: 27
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 73
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 3
Rok studiów 2
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia egzamin
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów II stopnia niestacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. Krzysztof Bruniecki (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. Krzysztof Bruniecki
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 12 0 9 6 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 27
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Umiejętność programowania obiektowego.

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami związanymi z realizacją aplikacji multimedialnych na urządzenia mobilne.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W11 Studenci potrafią wyświetlić dane przestrzenne w aplikacji augmented reailty. - Ocena wiedzy faktograficznej
- Ocena realizacji zadania
K_U13 Studenci potrafią wyświetlić dane przestrzenne w aplikacji augmented reailty. - Ocena realizacji zadania
Treści przedmiotu, zajęć

1.  Multimedia na urządzeniach przenośnych

2.  Przetwarzanie wideo na urządzeniach mobilnych

3. Gry na urządzenia mobilne

4. Środowisko Unity 3D

5. Open GL ES

6. Rzeczywistość rozszerzona

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

A. Munshi, D. Ginsburg, D. Shreiner: OpenGL ES 2.0 Programming Guide, Addison-Wesley, 2010

 Literatura uzupełniająca:

C. Morales, D. Nelson: Mobile 3D Game Development: From Start to Market;Charles River Media, 2007

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Projekt 50 60
Egzamin pisemny 50 40
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

BRAK

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta