Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu SIECIOWE TECHNOLOGIE MOBILNE - (MSU)
Kod przedmiotu E:35973W0 Liczba punktów ECTS
4
Godziny kontaktu: 33
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 0
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 3
Rok studiów 2
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia egzamin
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów II stopnia niestacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr hab. inż. Marcin Kulawiak (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr hab. inż. Marcin Kulawiak
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 18 0 0 15 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 33
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Nie ma wymagań

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak zaleceń

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami sieciowych technologii wykorzystywanych w urządzeniach mobilnych. W tematyce przedmiotu znajdują się technologie takie jak Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS, 3G, 4G itp.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W20 Student zna podstawowe zagadnienia związanymi z tworzeniem systemów mobilnych współpracujących w ramach większych sieci TCP/IP. - Ocena wiedzy faktograficznej
K_U05 Student zna architekturę sieci GSM oraz aplikacji webowych (J2EE). - Ocena realizacji zadania
K_W11 Student umie nawiązywać połączenia bezprzewodowe w ramach poznanych technologii mobilnych. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
Treści przedmiotu, zajęć

1. Architektura sieci GSM 2. Aspekty obsługi połączeń bluetooth w urządzeniach mobilnych 3. Aspekty obsługi połączeń HTTP oraz HTTPS w urządzeniach mobilnych 4. Połączenia przy użyciu gniazd (ang. sockets) w urządzeniach mobilnych 5. Inne standardy połączeń bezprzewodowych stosowane w urządzeniach mobilnych 6. Wywoływanie usług sieciowych w urządzeniach mobilnych 7. Programowanie aplikacji webowych przeznaczonych na urządzenia mobilne 8. Wykorzystanie technologii AJAX w urządzeniach mobilnych 9. Architektura usług sieciowych tworzonych w technologii JEE. 10. Elementy HTML5 w kontekście urządzeń mobilnych. 11. Inne dostępne rozwiązania sieciowe przeznaczone na platformy mobilne.

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

Tworzenie usługi sieciowej za pomocą JEE i NetBeans

http://netbeans.org/kb/docs/websvc/jax-ws.html

Tworzenie klienta usługi sieciowej na platformie Android za pomocą biblioteki ksoap2

http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-android/index.html

Tworzenie aplikacji na platformie Android

http://developer.android.com/guide/components/index.htmlLiteratura uzupełniająca:

The J2EE Tutorial by Eric Armstrong, Jennifer Ball, Stephanie Bodoff,Debbie Bode Carson, Ian Evans Dale, Green Kim Haase, Eric Jendrock

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Projekt 50 50
Egzamin pisemny 50 25
Kolokwia w czasie semestru 50 25
Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta