Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu PRZETWARZ.I PREZENTACJA DANYCH PRZESTRZ
Kod przedmiotu E:05915W0 Liczba punktów ECTS
4
Godziny kontaktu: 27
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 73
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 3
Rok studiów 2
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia egzamin
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów II stopnia niestacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr hab. inż. Marcin Kulawiak (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr hab. inż. Marcin Kulawiak
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 12 0 0 15 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 27
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Zalecane: umiejętność programowania obiektowego

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak zalecen

Cel przedmiotu

Student zna metody przechowywania danych przestrzennych i ich wykorzystania w GIS oraz podstawowe metody tworzenia grafiki trójwymiarowej.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_U17 Student zna metody przechowywania danych przestrzennych i ich wykorzystania w GIS oraz podstawowe metody tworzenia grafiki trójwymiarowej. Student rozumie pojęcia takie jak Graf sceny, globalny i lokalne układy współrzędnych, teksturowanie, rasteryzacja. Studencji potrafią korzystać z technologii opartych o standard OpenGL. - Ocena umiejętności analizy informacji
K_W11 Student rozumie pojęcia takie jak Graf sceny, globalny i lokalne układy współrzędnych, teksturowanie, rasteryzacja. Studencji potrafią korzystać z technologii opartych o standard OpenGL. - Ocena wiedzy faktograficznej
Treści przedmiotu, zajęć

Dane przestrzenne Rodzaje danych przestrzennych Systemy informacji przestrzennej/GIS Modele danych w GIS Wizualizacja danych w GIS Przegląd narzędzi do prezentacji danych przestrzennych Prezentacja grafiki trójwymiarowej Techniki tworzenia grafiki trójwymiarowej Graf sceny, globalny i lokalne układy współrzędnych X3D jako przekład hierarchicznego języka opisu sceny 3D Rasteryzacja jako podstawowa technika tworzenia grafiki w czasie rzeczywistym Rozwój metod optymalizacji w akceleratorach graficznych OpenGL jako przykład narzędzia tworzenia grafiki 3D Wprowadzenie do praktycznego tworzenia aplikacji 3D Podstawy rysowania w OpenGL: pozycjonowanie, kolory Tekstury, materiały, światła Programowalne GPU w tworzeniu grafiki oraz uniwersalnych obliczniach Wprowadzenie do projektu Wykorzystanie narzędzi sieci Web do prezentacji danych przestrzennych Język opisu sceny X3D Prezentacja danych przestrzennych na stronie WWW Grafika trójwymiarowa w czasie rzeczywistym Zarządzanie hierarchią obiektów, rysowanie prostych elementów sceny trójwymiarowej Korzystanie z tekstur, czcionek; przeźroczystość Systemy cząsteczkowe Korzystanie z Vertex i Fragment Shaderów Interakcja z użytkownikiem

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

A. Abdul-Rahman, M. Pilouk: Spatial Data Modelling for 3D GIS R. Wright, B Lipchak, N. Haemel: OpenGL SuperBibleLiteratura uzupełniająca:

Nie ma wymagan

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Egzamin pisemny 50 50
Projekt 50 50
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

 

Wyjaśnij pojęcia lokalny układ współrzędnych i globalny układ współrzędnych (np. na przykładzie X3D).
Jak działa mechanizm network link w KML?
Co to jest GIS? W jaki sposób można przetwarzać dane w GIS(ach)?
Co to jest odwzorowanie kartograficzne? Przykłady?

 

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta