Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu TECHNOLOGIE MOBILNE
Kod przedmiotu E:35573W0 Liczba punktów ECTS
2
Godziny kontaktu: 34
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 16
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Elektronika i telekomunikacja,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 3
Rok studiów 2
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia egzamin
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów II stopnia stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. Andrzej Chybicki (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. Andrzej Chybicki
mgr inż. Krzysztof Drypczewski
mgr inż. Łukasz Markiewicz
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 15 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 30
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Podstawowa znajomość języków programowania Java oraz C#

Znajomość zagadnien z zakresu technik programowania obiektowego

Cel przedmiotu

Celem jest wykształcenie inżyniera informatyka, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania narzędzi przeznaczonych do tworzenia aplikacji mobilnych. Jest przygotowany do efektywnej pracy w zespołach programistycznych, w firmach informatycznych i teleinformatycznych, a także w szkolnictwie, gdzie swoją wiedzę i umiejętności będzie wykorzystał z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz ze świadomością społecznych problemów informatyzacji.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W14 Efektem kształcenia jest wiedza z zakresu tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne wyposażone w system Andoird, Windows Phone oraz IOS - Ocena postępów pracy
- Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena umiejętności rozwiązywania problemów występujących w praktyce
K_U14 Student posiada umiejętności tworzenia aplikacji mobilnych wykorzystujących usługi sieciowe - Ocena postępów pracy
- Ocena umiejętności pracy w grupie
- Ocena realizacji zadania
Treści przedmiotu, zajęć

Android - architektura systemu, usługi, C2D

Podstawy tworzenia oprogramowania w technologii Android - Plik Manifest, Activity, Service, Content Provider oraz inne elementy API specyficzne dla omawianej platformy

Podstawy tworzeia oprogramoania działającego pod kontrolą systemu Windows Phone 7

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

Dokumentacja systemu Adnroid - http://developer.android.com/index.html

Zasoby MSDN - Microsoft Developer Network http://ww.msdn.com

 Literatura uzupełniająca:

Materiały dostępne w sieci

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Wykład 50 50
Laboratorium 50 50
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

Stworzenie prostego systemu mapy cyfrowej na urządzenia mobilne wyposażone w system Android.

Stworzenie aplikacji wykorzystującej web-service dla systemu Android

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta