Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu MOBILNE APLIKACJE MULTIMEDIALNE
Kod przedmiotu E:35824W0 Liczba punktów ECTS
2
Godziny kontaktu: 45
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 5
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 2
Rok studiów 1
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów II stopnia stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. Krzysztof Bruniecki (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. Krzysztof Bruniecki
dr inż. Marek Kulawiak
mgr inż. Krzysztof Drypczewski
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 15 15 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 45
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Umiejętność programowania obiektowego.

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami związanymi z realizacją aplikacji multimedialnych na urządzenia mobilne.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_U13 Student projektuje bazy danych z informacja przestrzenna dla urządzeń mobilnych. Bazy danych przechowują informacje lokalizacyjne. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
K_U11 Student potrafi projektować i wytarzać z wykorzystaniem technologii i programistycznych środowisk dedykowanych zastosowaniom multimedialnym. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
K_W08 Student zna i korzysta z systemu nawigacji satelitarnej. Student zna metody wykorzystywania serwisów internetowych we własnych aplikacjach. Student potrafi we właściwy sposób korzystać z danych z czujników wbudowanych w urządzenia mobilne. - Ocena wiedzy faktograficznej
- Ocena umiejętności analizy informacji
Treści przedmiotu, zajęć

1. Rzeczywistość rozszerzona w urządzeniach mobilnych

2. Sensory i multimedia w urządzeniach mobilnych

3. Przetwarzanie wideo na urządzeniach mobilnych

4. Zintegrowane środowisko do tworzenia gier na przykładzie  Unity 3D

5. Open GL ES

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

A. Munshi, D. Ginsburg, D. Shreiner: OpenGL ES 2.0 Programming Guide, Addison-Wesley, 2010

C. Morales, D. Nelson: Mobile 3D Game Development: From Start to Market;Charles River Media, 2007Literatura uzupełniająca:

Brak

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Laboratorium 50 33
Kolokwium 50 34
Projekt 50 33
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

Jakie układy odniesienia stosuje się w urządzeniach mobilnych i grafice komputerowej?

W jaki sposób komponenty związane z grafiką silnika wspomagają proces wytwarzania gry wideo?

Jakiego rodzaju funkcjonalności udostępniać może podsystem sieciowy silnika gier wideo?

Jak działa „fizyka” w silnikach gier wideo?

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta