Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu SIECIOWE TECHNOLOGIE MOBILNE
Kod przedmiotu E:35826W0 Liczba punktów ECTS
3
Godziny kontaktu: 34
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 41
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 2
Rok studiów 1
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia egzamin
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów II stopnia stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr hab. inż. Marcin Kulawiak (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr hab. inż. Marcin Kulawiak
dr inż. Marek Kulawiak
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 15 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 30
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Posiadane podstawowoe umiejętności w zakresie programowanie w językach Java, C/C++ oraz C#. 

Cel przedmiotu

Celem jest wykształcenie inżyniera informatyka, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technik komunikacji stosowanych w urządzeniach mobilnych.Jest przygotowany do efektywnej pracy w zespołach programistycznych, w firmach informatycznych i teleinformatycznych, a także w szkolnictwie, gdzie swoją wiedzę i umiejętności będzie wykorzystał z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz ze świadomością społecznych problemów informatyzacji.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_U17 Student posiada wiedzę z zakresu programowania przetwarzania sygnału wideo na urządzeniu mobilnym, oraz obróbki i wizualizacji danych geoprzestrzennych. - Ocena postępów pracy
- Ocena realizacji zadania
K_W14 Student posiada wiedzę z zakresu wytwarzania oprogramowania pozwalającą na tworzenie sieciowych aplikacji przeznaczonych na systemy mobilne. - Ocena postępów pracy
- Ocena umiejętności wykorzystania wiedzy uzyskanej w ramach przedmiotu
K_W08 Student posiada wiedzę z zakresu protokołów komunikacji, modeli przetwarzania danych, działanie serwera www, aplikacji internetowych i wzorców programowych - Ocena postępów pracy
- Ocena umiejętności analizy informacji
- Ocena realizacji zadania
Treści przedmiotu, zajęć

Architektura sieci GSM

Aspekty obsługi połączeń bluetooth w urządzeniach mobilnych

Aspekty obsługi połączeń HTTP oraz HTTPS w urządzeniach mobilnych

Połączenia przy użyciu gniazd (ang. sockets) w urządzeniach mobilnych

Inne standardy połączeń bezprzewodowych stosowane w urządzeniach mobilnych

Wywoływanie usług sieciowych w urządzeniach mobilnych

Wprowadzenie do mobilnych serwisów internetowych

Programowanie aplikacji webowych przeznaczonych na urządzenia mobilne

Wykorzystanie technologii AJAX w urządzeniach mobilnych

Cloud computing w środowisku mobilnym

Architektura aplikacji webowych tworzonych w technologii JEE, wzorzec MVC

Implementacja „Kontrolera” przy użyciu Servletów

Implementacja „Modelu” przy użyciu JDBC oraz JPA

Implementacja „Widoku” przy użyciu stron JSP

Języki JSTL oraz EL

Inne zagadnienia związane z JEE: filtry, własne znaczniki, wzorzec „Front Controller”

Inne dostępne rozwiązania sieciowe przeznaczone na platformy mobilne

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

Android Programming Guide 

Windows Phone 7 Programming Guide

IOS and iPhone ProgrammingLiteratura uzupełniająca:

TCP/IP. Księga eksperta. Wydanie II

Autorzy: Karanjit S. SiyanTim Parker

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Wykład 50 50
Laboratorium 50 50
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

Stworzenie aplikacji mobilnej wykorzystującej komunikację Wi-Fi

Stworzenie aplikacji mobilnej wykorzystującej komunikację Bluetooth

 

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta