Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu WYKŁAD MONOGRAFICZNY
Kod przedmiotu E:35107W0 Liczba punktów ECTS
2
Godziny kontaktu: 32
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 18
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 2
Rok studiów 1
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów II stopnia stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr hab. inż. Marek Moszyński (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr hab. inż. Marek Moszyński
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 0 0 15
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 30
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Nie ma wymagań

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak zaleceń

Cel przedmiotu

Rozwiązywanie typowych problemów współczesnych systemów geoinformatycznych

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W08 Student identyfikuje problemy morskich i lądowych systemów geoinformatycznych, systemów informacji przestrzennej GIS i ECDIS. Student przedstawia przykłady aplikacji morskich i lądowych systemów GIS, prezentuje aplikacje mobilnych systemów geoinformacyjnych, przedstawia wybrane urządzenia mobilne. - Ocena postępów pracy
- Ocena umiejętności pracy w grupie
- Ocena umiejętności zaprezentowania wyników realizacji zadania
- Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena umiejętności rozwiązywania problemów występujących w praktyce
- Ocena umiejętności analizy informacji
- Ocena umiejętności komunikacji, w tym poprawności językowej
- Ocena realizacji zadania
- Ocena umiejętności organizacji pracy
K_W13 Student identyfikuje problemy związane budową systemów ekspertowych - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena umiejętności analizy informacji
- Ocena umiejętności organizacji pracy
K_W15 Student identyfikuje problemy związane budową systemów informatycznych - Ocena umiejętności pracy w grupie
- Ocena umiejętności zaprezentowania wyników realizacji zadania
- Ocena umiejętności wykorzystania wiedzy uzyskanej w ramach przedmiotu
Treści przedmiotu, zajęć

1. Wprowadzenie do geomatyki i geoinformatyki

2. Wybrane problemy morskich systemów geoinformatycznych

3. Wybrane problemy lądowych systemów geoinformatycznych

4. Wybrane problemy systemów informacji przestrzennej GIS

5. Wybrane problemy systemów informacji przestrzennej ECDIS

6. Przykłady aplikacji morskich systemów GIS

7. Przykłady aplikacji lądowych systemów GIS

8. Aplikacje mobilne systemów geoinformacyjnych

9. Wybrane urządzenia mobilne

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

1. Konceny G. "Geoinformation, Remote Sensing, Photogrammerty and Geographic Information Systems", Taylor & Francis Group, New York 2003

2. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. "Geographic Information Systems and Sccience", John Wiley & Sons Ltd., West Sussex 2005

3. Stepnowski A. "Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego", Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2001Literatura uzupełniająca:

Nie ma wymagań

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
ocena systematyczności pracy nad projektem 55 100
Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta