Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu TWORZENIE ZAAWANSOWANYCH APLIKACJI iOS
Kod przedmiotu E:37062W0 Liczba punktów ECTS
4
Godziny kontaktu: 30
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 70
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 3
Rok studiów 2
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia egzamin
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów II stopnia stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr hab. inż. Marek Moszyński (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
mgr inż. Krzysztof Drypczewski
mgr inż. Tomasz Idzi
dr hab. inż. Marek Moszyński
dr inż. Krzysztof Bruniecki
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 0 0 15
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 30
W tym nauczanie na odległość 0
Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami firmy Apple: systemem operacyjnym Mac OS X dla komputerów oraz systemem iOS dla urządzeń mobilnych. Przedmiot poszerza wiedzę zdobytą przez studentów w ramach przedmiotu "SYSTEM OPERACYJNY MAC OS X i iOS" z semestru 4 na stopniu I (inżynierskim) studiów. Ponadto laboratoria stanowią ćwiczenie w wytwarzaniu aplikacji wedle konkretnych wymagań, w określonych technologiach oraz (poprzez 'zmuszenie' do nauczenia się nowego języka programowania: Objective-C) podnoszą ogólne umiejętności programistyczne.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_U13 Studenci poznają Core Data - wykorzystywaną w praktyce implementację obiektowej bazy danych. - Ocena umiejętności rozwiązywania problemów występujących w praktyce
- Ocena realizacji zadania
K_W08 Studenci znają architekturę systemów MacOS X i iOS, potrafią wskazać wspólne cechy z systemami *nix. Studenci wytwarzają aplikacje dla systemów MacOS X i iOS wykorzystujące mapy cyfrowe. - Ocena wiedzy faktograficznej
- Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
K_U08 Studenci wytwarzają aplikacje dla systemów MacOS X i iOS. Aplikacje są demonstratorami konkretnych technologii dostępnych na tych platformach. - Ocena umiejętności rozwiązywania problemów występujących w praktyce
- Ocena realizacji zadania
Treści przedmiotu, zajęć

- Wprowadzenie do systemów Mac OS X i iOS

- Objective-C: klasy, obiekty

- Objective-C: właściwości, protokoły

- Objective-C: wartości, kolekcje, bloki

- Wzorce projektowe

- Zarządzanie pamięcią

- Zarządzanie danymi

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

1. Tomasz Idzi; Materiały do wykładu, Online, 2015;

2. Tomasz Idzi; Materiały do laboratorium, Online, 2015;

3. Programming with Objective-C; Online (developer.apple.com), 2014

4. Learn Objective-C; Online (http://cocoadevcentral.com), 2014Literatura uzupełniająca:

Programming in Objective-C; Stephen G. Kochan; 2013

Xcode 5 Start to Finish: iOS and OS X Development; Fritz Anderson; 2014

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Egzamin 50 50
Seminarium 50 50
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

- Utworzenie aplikacji kalkulatora

- Utworzenie aplikacji wykorzystującej UICollectionView

- Utworzenie aplikacji wykorzystującej pracę z plikami, UITableView i mapy

- Utworzenie aplikacji rysującej na urządzenia iPad

- Utworzenie aplikacji wykorzystującej Core Data

- Rozpoznawanie gestów w aplikacji mobilnej

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta