Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu FOTOGRAMETRIA CYFROWA
Kod przedmiotu E:35772W0 Liczba punktów ECTS
3
Godziny kontaktu: 30
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 45
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Informatyka,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 3
Rok studiów 2
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów II stopnia stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. Krzysztof Bruniecki (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. Krzysztof Bruniecki
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 15 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 30
W tym nauczanie na odległość 0
Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką fotogrametrii cyfrowej.

Główny nacisk położony jest na wykorzystanie technologii informatycznych w fotogrametrii cyfrowej.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W08 Student zna modele kamery stosowane w fotogrametrii. Student zna sposoby automatyzacji przetwarzania w fotogrametrii. Student zna modele widzenia stereoskopowego i sposoby ich reprezentowania takie jak macierz fundamentalna. - Ocena wiedzy faktograficznej
K_U17 Student potrafi programować z wykorzystaniem biblioteki OpenCV w zastosowaniach takich jak kalibracja kamery, potrafi stosować detektory i deskryptory w rozpoznawaniu obrazów ze scen fotogrametrycznych, potrafi programować z wykorzystaniem bibliotek 3D w celu wizualizacji danych z modeli wysokościowych. - Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena umiejętności wykorzystania wiedzy uzyskanej w ramach przedmiotu
Treści przedmiotu, zajęć

Wstęp do fotogrametrii cyfrowej

Przegląd technologii fotogrametrycznych

Produkty fotogrametryczne: numeryczny model terenu, ortofotomapa

Źródła danych w fotogrametrii

Geometria pojedynczego zdjęcia fotogrametrycznego - kalibracja kamery otworkowej

Zasady widzenia stereoskopowego i obserwacji stereoskopowych. Geometria stereopary fotogrametrycznej - Macierz fundamentalna

Korelacja obrazów i automatyzacja pomiarów - detektory i deskryptory SIFT

Estymacja homografii, macierzy fundamentalnej, aerotriangulacja - metoda RANSAC

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:
  1. Krzysztof Bruniecki; Materiały do wykładu z Fotogrametrii Cyfrowej; Online; 2014
  2. S. Przewłocki: Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych. PWN, Warszawa, 2006
  3. Z. Kurczyński: Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszaw-skiej, Warszawa 2006
  4. Z. Kurczyński, Ryszard Preuss: Podstawy fotogrametrii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszaw-skiej, Warszawa 2003


Literatura uzupełniająca:

Richard Hartley; Andrew Zisserman; Multiple View Geometry in Computer Vision; Cambridge University Press, 2004

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Wykład 50 50
Laboratorium 50 50
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

Kalibracja kamery

Estymacja macierzy fundamentalnej

Algorytm 8-punktowek korespondencji

Algorytm RANSAC

Wizualizacja 3D produktów fotogrametrycznych

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta