Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu PRZETWARZANIE DANYCH W SYSTEMACH MOBILNYCH
Kod przedmiotu E:35988W0 Liczba punktów ECTS
2
Godziny kontaktu: 30
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 20
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Inżynieria biomedyczna,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 2
Rok studiów 1
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów II stopnia stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr inż. Krzysztof Bruniecki (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. Krzysztof Bruniecki
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 15 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 30
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Umiejętność programowania obiektowego (np. Java, C#, C++).

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami programowania uyrządzeń mobilnych.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_W10 Studenci potrafią wskazać kluczowe elementy architektury aplikacji mobilnej. - Ocena wiedzy faktograficznej
K_U20 Studenci potrafią stworzyć aplikację zgodną z wymaganiami. - Ocena umiejętności pracy w grupie
K_U13 Studenci potrafią wskazać kluczowe elementy architektury aplikacji mobilnej. - Ocena wiedzy faktograficznej
Treści przedmiotu, zajęć

1. Wprowadzenie do programowania urządzeń mobilnych (1h)

2. Tworzenie aplikacji dla systemu Android (7h)

3. Tworzenie aplikacji  dla systemu iOS (7h)

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

A. Hillegass, J. Conway:  iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guide; Big Nerd Ranch Guides

R. Meier: Professional Android 2 Application Development, Wrox

 

 


Literatura uzupełniająca:

A. Alaisdair: Learning iOS Programming; O'Reilly Media

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Programowanie dla systemu Android 50 50
Programowanie dla systemu iOS 50 50
Przykładowe zagadnienia / pytania / realizowane zadania

brak

Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta