Informacje o przedmiocie

Pobierz kartę w formacie PDF
Nazwa przedmiotu Techniki lokalizacji osób i przedmiotów
Kod przedmiotu M:31072W0 Liczba punktów ECTS
2
Godziny kontaktu: 35
Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
Praca własna: 15
Godziny pracy własnej studenta
Kierunek studiów, Jednostka prowadząca Mechanika i budowa maszyn,
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Semestr 2
Rok studiów 1
Sposób realizacji na uczelni
Forma zaliczenia zaliczenie
Obszar kształcenia Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów II stopnia stacjonarne Typ przedmiotu Obowiązkowy
Imię i nazwisko wykładowców dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski (Osoba odpowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski
dr inż. Jerzy Demkowicz
mgr inż. Łukasz Markiewicz
Formy zajęć i metody nauczania
Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zajęć 15 0 15 0 0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów 30
W tym nauczanie na odległość 0
Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak wymagań.

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak.

Cel przedmiotu

Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu zastosowań systemów lokalizacyjnych i nawigacyjnych oraz systemów informacji przestrzennej w powiązaniu ze studiowaną specjalnością.

Odniesienie do efektów kierunkowych Efekty kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu
K_U08 Rozumie i potrafi analizować informację dostarczaną przez systemy lokalizacyjne, nawigacyjne oraz systemy informacji przestrzennej oraz potrafi wykorzystywać te systemy do różnych zastosowań w powiązaniu ze studiowana specjalnością. - Ocena wiedzy faktograficznej
- Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena realizacji zadania
K_W08 Posiada wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania systemów lokalizacyjnych oraz systemów informacji przestrzennej, w zakresie niezbędnym do ich użytkowania w powiązaniu ze studiowana specjalnością. - Ocena wiedzy faktograficznej
- Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi
- Ocena realizacji zadania
Treści przedmiotu, zajęć

Systemy geoinformacyjne – definicja, podstawowe pojęcia, przykładowe zastosowania. Lokalizacja osób, pojazdów i innych przedmiotów – przykładowe zastosowania. Urządzenia i systemy do lokalizacji pojazdów. Rozwiązania używane do lokalizacji osób: nawigacja satelitarna, urządzenia mobilne, sieci komórkowe. Założenia i techniki projektowania systemów lokalizacyjnych. Przykłady systemów lokalizacji przedmiotów, np. statkow (Volpe), autobusów (Car54), pojazdow wojskowych (Global Relief). Systemy nawigacji satelitarnej GPS i Galileo – budowa i zasada działania. Niejednoznaczność, dokładność i błędy określania pozycji za pomocą GPS. Definicja i podstawowe pojęcia związane z systemami informacji geograficznej GIS. Struktura GIS. Modele danych rastrowych i wektorowych w GIS. Podstawowe typy obiektów wektorowych: punkt, linia, wielobok. Model wektorowy topologiczny. Metody pozyskiwania danych do GIS. Algorytmy przetwarzania danych wektorowych i danych rastrowych. Wizualizacja danych w GIS, projekcje dwuwymiarowe i trójwymiarowe. Analiza danych w GIS: analizy statystyczne, relacyjne i topologiczne, zapytania przestrzenne. GIS w zastosowaniu do śledzenia obiektów i osób.

Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:

1. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D., "Geographic Information Systems and Science", John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, 2005Literatura uzupełniająca:

1. Litwin L., Myrda G. "Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS", Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005

Metody i kryteria oceniania Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Kolokwia w czasie semestru 50 50
Ćwiczenia praktyczne 50 50
Język wykładowy polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
  • gk – Godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim
  • pw – Godziny pracy własnej studenta