Przyznawanie punktów ECTS

Politechnika Gdańska wprowadziła i stosuje system punktów ECTS od 2000 roku.

Punkty kredytowe ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie łącznego średniego nakładu pracy studenta wymaganego do osiągnięcia założonych efektów kształcenia.

Punkty ECTS przyznawane są wszystkim studentom: zarówno odbywającym studia na Politechnice Gdańskiej, jak i  studentom przyjeżdżającym z innych uczelni, aby realizować na Politechnice Gdańskiej  część programu kształcenia. Punkty stosuje się do wszystkich elementów programu kształcenia, w tym: przedmiotów obowiązkowych, przedmiotów fakultatywnych, zajęć z języków obcych czy praktyk studenckich.