Przyznawanie punktów ECTS

Politechnika Gdańska wprowadziła i stosuje system punktów ECTS od 2000 roku.

Punkty kredytowe ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie łącznego średniego nakładu pracy studenta wymaganego do osiągnięcia założonych efektów kształcenia. Student uzyskuje punkty za zaliczenie przedmiotu, bez względu na wysokość otrzymanej pozytywnej oceny. 

Punkty ECTS przyznawane są wszystkim studentom: zarówno odbywającym studia na Politechnice Gdańskiej, jak i  studentom przyjeżdżającym z innych uczelni, aby realizować na Politechnice Gdańskiej  część programu kształcenia.

Zasady przyporządkowania punktów określonym przedmiotom ustalają rady wydziałów uwzględniając wymagania określone w uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia.

Egzaminowi dyplomowemu nie przyporządkowuje się punktów.