Ubezpieczenie

Studenci polscy

Wszyscy studenci posiadający polskie obywatelstwo mają darmowy dostęp do usług medycznych i dentystycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zaleca się studentom na początku roku akademickiego podpisanie, w wybranej przez siebie przychodni na terenie Gdańska, deklaracji o wyborze lekarza pierwszego kontaktu na okres od października do czerwca), natomiast na okres wakacji wybrania lekarza w miejscu stałego zamieszkania

Studenci/Doktoranci do 26 roku życia korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Po ukończeniu tego wieku powinni poinformować uczelnię o chęci skorzystania z ubezpieczenia za pośrednictwem uczelni (o ile nie posiadają go z innego tytułu np. w pracy).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm) szkoły wyższe i placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacają składki za :

  • studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, (…);
  • obcokrajowców – studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o nie podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

 Szczegółowe informacje w dziekanatach poszczególnych Wydziałów.

Studenci wyjeźdzający za granicę

Student wyjeżdżający do innego państwa UE ma prawo do świadczeń zdrowotnych. Musi w tym celu wyrobić w odpowiednim oddziale NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta jest potwierdzeniem prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych za granicą. UWAGA! Za granicą mamy takie samo prawo do świadczeń zdrowotnych, jak obywatele danego kraju.

Ubezpieczenia NNW są ubezpieczeniami dobrowolnymi, dla chętnych studentów.

W sprawie takiego ubezpieczenia należy kontaktować się z Działem Ochrony Mienia:
Dział Ochrony Mienia
tel. (058) 347 23 38
http://pg.edu.pl/dzial-ochrony-mienia/szczegolowa-oferta
Sekretariat działu mieści się w portierni głównej, położonej przy bramie wjazdowej na teren Politechniki Gdańskiej (budynek nr 3 na mapie kampusu PG).