Subjects list

Information about the course

Field of study:

Civil Engineering

Level of studies:

first-cycle studies

Mode of study:

Part-time studies

Date of commencement of studies:

October 2020

Faculty:

Faculty of Civil and Environmental Engineering

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 6th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

inżynier

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    8

Number of ECTS credits:

  • 139 - Field of study: Civil Engineering
  • 149 - Specialization: Geotechnical Engineering
  • 225 - Specialization: Construction Engineering

Work placement:

  • praktyka przemysłowa (po V lub VI sem.) 10 ECTS, 5 tygodni

Graduation requirements:

  • uzyskanie 240 punktów ECTS
  • złożenie pracy dyplomowej inżynierskiej (lub projektu dyplomowego inżynierskiego) i zdanie egzaminu dyplomowego

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje wiedzę w zakresie projektowania i realizacji różnych obiektów budowlanych. Po zakończeniu studiów, posiada on podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Absolwent nabywa również umiejętności zawodowe niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest on przygotowany do pracy na budowie, w biurach konstrukcyjno-projektowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem budowlanym. Posiada umiejętności niezbędne do kierowania wykonawstwem obiektów budowlanych, projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych oraz do prowadzenia nadzoru wykonawstwa budowlanego. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Back to main page