Subjects list

Information about the course

Field of study:

Mechanical Engineering

Level of studies:

first-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

October 2020

Faculty:

Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 6th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

inżynier

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    7

Number of ECTS credits:

  • 0 - Field of study: Mechanical Engineering
  • 210 - Specialization: Design and Production Engineering

Work placement:

The rules of conducting the practice comply with the Faculty Practice Regulations. They are an integral part of the curriculum and are not subject to classification.

Students conduct the practice in compliance with the schedule of the selected study course. The practice aims at practical verification of the theoretical knowledge gained during the studies or preparation for writing the diploma thesis.

Practice is organized in cooperation with external institutions/companies.

Graduation requirements:

A student should collect credits for all the subjects in compliance with the current curriculum (lectures, practicals, laboratories, projects). Only certain subjects are concluded with an exam, however, each subject is concluded with a pass requirement. A condition for passing a subject is obtaining a positive mark for classes anticipated in the curriculum for a given subject. In order to be allowed to take an exam from a given subject, a student must obtain a passing grade. Conditions for finishing studies are as follows: reaching the study effects specified in the curriculum, obtaining the required number of ECTS, filing an engineer diploma thesis and passing the diploma exam.  

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent Wydziału Mechanicznego, kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, niezależnie od profilu i specjalności kształcenia, powinien mieć opanowaną wiedzę w podstawowych dyscyplinach pozwalającą mu na pełnienie funkcji inżyniera mechanika w różnych dziedzinach techniki. System studiów wyrabia i utrwala w nim takie cechy jak kreatywność, potrzebę i umiejętność ciągłego samokształcenia i odpowiedzialność.

Absolwent Wydziału Mechanicznego posiada podstawową wiedzę techniczną ukierunkowaną na Mechanikę i Budowę Maszyn. Uzyskana na studiach wiedza inżynierska umożliwi absolwentowi rozwiązywanie problemów projektowo-konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych. Uzyskane podstawy szeroko pojętej wiedzy technicznej w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną umożliwią absolwentowi kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. Absolwent posiada znajomość użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym oraz dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającego mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Studia inżynierskie maja za zadanie ukształtować absolwenta zdolnego do wypełniania podstawowych inżynierskich zadań produkcyjnych w zakresie:

- technologii budowy maszyn,

- projektowania i konstrukcji maszyn,

- systemów, maszyn i urządzeń energetycznych.

Posiada on znajomość zarządzania, organizacji pracy, prawa i ekonomii. Jest przygotowany do pracy w wielkich zespołach przemysłowych oraz małych przedsiębiorstwach.

Person responsible for the study programme:

dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki
jkropiwn@pg.edu.pl
(58) 347 10 24
Back to main page