Subjects list

Information about the course

Field of study:

Mechatronics

Level of studies:

first-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

October 2020

Faculty:

Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 6th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

Engineer

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    7

Number of ECTS credits:

  • 164 - Field of study: Mechatronics
  • 188 - Specialization: Applied Mechatronics

Work placement:

The rules of conducting the practice comply with the Faculty Practice Regulations. They are an integral part of the curriculum and are not subject to classification.

Students conduct the practice in compliance with the schedule of the selected study course. The practice aims at practical verification of the theoretical knowledge gained during the studies or preparation for writing the diploma thesis.

Practice is organized in cooperation with external institutions/companies.

Graduation requirements:

A student should collect credits for all the subjects in compliance with the current curriculum (lectures, practicals, laboratories, projects). Only certain subjects are concluded with an exam, however, each subject is concluded with a pass requirement. A condition for passing a subject is obtaining a positive mark for classes anticipated in the curriculum for a given subject. In order to be allowed to take an exam from a given subject, a student must obtain a passing grade. Conditions for finishing studies are as follows: reaching the study effects specified in the curriculum, obtaining the required number of ECTS, filing an engineer diploma thesis and passing the diploma exam.  

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posiadają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Absolwenci są przygotowani do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: (1) konstrukcją, (2) wytwarzaniem, (3) sprzedażą, (4) eksploatacją, (5) serwisowaniem i (6) diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w: (1) przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym, (2) przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

Person responsible for the study programme:

dr hab. inż. Marek Galewski
marek.galewski@pg.edu.pl
Back to main page