Subjects list

Information about the course

Field of study:

Mechanical and Medical Engineering

Level of studies:

first-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

October 2022

Faculty:

Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 6th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

inżynier

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    7

Number of ECTS credits:

  • 120 - Field of study: Mechanical and Medical Engineering
  • 194 - Specialization: Medical Devices, Implants and Biomaterials

Work placement:

Zasady odbywania praktyk zgodne z Wydziałowym Regulaminem Praktyk. Stanowią one integralną część programu studiów i podlegają zaliczeniu.

Studenci odbywają praktyki zawodowe zgodnie z planem wybranego kierunku studiów. Celem praktyki jest praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów lub przygotowanie do pisania pracy dyplomowej.

Praktyki organizowane są we współpracy z instytucjami/firmami zewnętrznymi.

Graduation requirements:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianej w programie studiów praktyki, złożenie projektu dyplomowego oraz ocena pozytywna z egzaminu dyplomowego.

Graduate profile and further learning opportunities:

A graduate in Mechanical-Medical Engineering at Mechanical Engineering and Ship Technology Faculty has to be skilled in fundamental engineering fields. The study system develops creativity, ability to continuous self-education and responsibility.

A graduate has knowledge in technical sciences related to the mechanical-medical problems. Acquainted knowledge allows the graduate to engineering problems related to design, manufacturing and utilization of mechanical/medical devices/systems. Also, this knowledge can be used to leader work teams and production teams on the base of economics and medical sciences fundamentals. A graduate can use hardware and software and has a good communication skills in at least one foreign language. This ability is used to analyze foreign specialized books and publications and to get a job in Poland and abroad. A graduate has basic skills in management, work organization, law system and economics. He/she can work in large production teams, small business and medical facilities.

Back to main page