Subjects list

Information about the course

Field of study:

Mechanical Engineering

Level of studies:

first-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

October 2022

Faculty:

Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 6th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

inżynier

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    7

Number of ECTS credits:

  • 152 - Field of study: Mechanical Engineering
  • 194 - Specialization: Design and Operation of Vehicles
  • 194 - Specialization: Technology of Machines and Materials
  • 194 - Specialization: Thermal and Processing Technologies

Work placement:

Zasady odbywania praktyk zgodne z Wydziałowym Regulaminem Praktyk. Stanowią one integralną część programu studiów i podlegają zaliczeniu.

Studenci odbywają praktyki zawodowe zgodnie z planem wybranego kierunku studiów. Celem praktyki jest praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów lub przygotowanie do pisania pracy dyplomowej.

Praktyki organizowane są we współpracy z instytucjami/firmami zewnętrznymi.

Graduation requirements:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianej w programie studiów praktyki, złożenie projektu dyplomowego oraz ocena pozytywna z egzaminu dyplomowego.

Graduate profile and further learning opportunities:

A graduate of Mechanical Engineering, regardless of the specialization studied, should have mastered knowledge in basic disciplines that allows him to perform the function of a mechanical engineer in various fields of technics. The system of studies develops and consolidates such features as creativity, the need and the ability to constantly self-development and responsibility.

A graduate of Mechanical Engineering has knowledge and skills in the field of: mechanics and strength of materials, materials science, thermodynamics, fluid mechanics, machine design, manufacturing and operation techniques, computer techniques and tools for solving design tasks and engineering calculations. The engineering knowledge obtained during the studies will enable the graduate to solve construction, production and operation problems. The obtained basics of broadly understood technical knowledge, in connection with economic knowledge, will enable the graduate to manage working teams and production plants. The graduate has knowledge of the use and handling of computer equipment and a good knowledge of at least one foreign language, allowing him freely use foreign-language literature, as well as working both in the country and abroad.

Engineering studies are designed to shape the graduate capable of performing basic engineering tasks in the field of:
- Technology of Machines and Materials,
- Thermal and Processing Technologies,
- Design and Operation of Vehicles.

The graduate has knowledge of management, work organization, law and economics. The graduate is prepared to work in large industrial teams and small enterprises.

Back to main page