Subjects list

Information about the course

Field of study:

Civil Engineering

Level of studies:

second-cycle studies

Mode of study:

Part-time studies

Date of commencement of studies:

October 2022

Faculty:

Faculty of Civil and Environmental Engineering

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 7th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

magister inżynier

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    4

Number of ECTS credits:

  • 261 - Field of study: Civil Engineering
  • 284 - Specialization: Construction Engineering
  • 271 - Specialization: Geotechnics
  • 284 - Specialization: Road and Rail Transport Engineering

Work placement:

n.d.

Graduation requirements:

  • uzyskanie 124 punktów ECTS
  • złożenie pracy dyplomowej magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną w zakresie projektowania i realizacji różnych obiektów budowlanych. Po zakończeniu studiów, posiada on podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.Oprócz wiedzy teoretycznej absolwent nabywa również umiejętności zawodowe niezbędne na wspólnym rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem budowlanym. Jest on także przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typu obiektów budowlanych projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowanych oraz do prowadzenia nadzoru wykonawstwa budowlanego. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Back to main page