Subjects list

Information about the course

Field of study:

Biomedical Engineering

Level of studies:

first-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

October 2020

Faculty:

Faculty of Applied Physics and Mathematics

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 6th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

inżynier

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

  7

Number of ECTS credits:

 • 137 - Field of study: Biomedical Engineering
 • 197 - Stream: ELEKTRONIKA W MEDYCYNIE
 • 212 - Profile: Electronics in Medicine
 • 180 - Stream: CHEMIA W MEDYCYNIE
 • 197 - Profile: Chemistry in Medicine
 • 197 - Stream: INFORMATYKA W MEDYCYNIE
 • 212 - Profile: Informatics in Medicine
 • 182 - Stream: Medical Physics
 • 212 - Profile: Medical Physics

Work placement:

4 tygodnie, 2 p. ECTS.
Praktyka zawodowa odbywa się zgodnie z wydziałowym Regulaminem praktyk zawodowych. Stanowi ona integralną część programu nauczania i podlega zaliczeniu.

Graduation requirements:

 1. zdobyć 211 punktów ECTS poprzez zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
 2. wykonać inżynierski projekt dyplomowy i uzyskać za ten projekt pozytywne oceny opiekuna i recenzenta,
 3. zdać inżynierski egzamin dyplomowy w terminie wyznaczonym przez dziekana.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent kierunku inżynieria biomedyczna posiada praktyczną wiedzę z zakresu biopomiarów i biosygnałów, mikrosystemów, telemedycyny, modelowania systemów biomedycznych, technik informacyjnych i komunikacyjnych w aplikacjach medycznych, biomechaniki, podstaw fizyki i chemii w medycynie, ale też podstaw anatomii i fizjologii, z nastawieniem na nowoczesne metody diagnostyki, terapii i rehabilitacji. Jest przygotowany do eksploatacji, projektowania i badań w zakresie nowych systemów technicznych dla medycyny; do diagnostyki, monitorowania, rehabilitacji i planowania terapii. Może pracować w zawodach inżyniera klinicznego lub fizyka medycznego. Jest przygotowany do wdrażania systemów informatycznych w służbie zdrowia, systemów telemedycznych, do integracji sprzętu i oprogramowania. Jego obszary zainteresowań obejmują aparaturę diagnostyczną, systemy informatyczne i telemedyczne, aplikacje biomechaniki, zastosowania biomateriałów, inżynierię tkankową, sztuczne narządy i wiele innych wyzwań techniki medycznej. Spektrum umiejętności absolwenta tego kierunku jest tak szerokie, że bez problemu znajdzie on zatrudnienie w gospodarce, usługach i w nauce, nie tylko w zakresie inżynierii biomedycznej. W szczególności jednak na inżyniera biomedycznego czekają ośrodki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa wytwarzające produkty i oprogramowanie oraz świadczące usługi medyczne. Otworem stoją też laboratoria, w tym analityczne, szpitale, jednostki ochrony zdrowia, firmy outsourcingowe, administracja oraz wielkie koncerny, np. Siemens czy Philips, ale także Intel czy Cisco. Absolwent jest również przygotowany do zatrudnienia w firmach typu spin-off, gdzie wdrażane są wyniki badań naukowych i prac dyplomowych. Jest też przygotowany do tworzenia własnej firmy, gdyż rynek produktów specjalistycznych z dziedziny aplikacji dla systemu zdrowotnego jest niezwykle podatny na wszelkie nowości i odważne inicjatywy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Back to main page