Subjects list

Information about the course

Field of study:

Power Engineering

Level of studies:

first-cycle studies

Mode of study:

Full-time studies

Date of commencement of studies:

October 2023

Faculty:

Faculty of Electrical and Control Engineering

Level of qualification according to the European and national qualifications frameworks:

full qualification at the 6th level of the Polish Qualifications Framework

Professional title obtained by the graduate:

inżynier

Learning profile:

general academic profile

Number of semesters:

    7

Number of ECTS credits:

  • 146 - Field of study: Power Engineering
  • 210 - Specialization: Energy Markets and Electric Power Systems
  • 210 - Specialization: Environmental Protection Technologies in Power Engineering
  • 188 - Specialization: Fluid-Flow Machinery
  • 188 - Specialization: Pro-Ecological Energy Systems

Work placement:

Zasady odbywania praktyk zgodne z Wydziałowym Regulaminem Praktyk. Stanowią one integralną część programu studiów i podlegają zaliczeniu.

Studenci odbywają praktyki zawodowe zgodnie z planem wybranego kierunku studiów. Celem praktyki jest praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów lub przygotowanie do pisania pracy dyplomowej.

Praktyki organizowane są we współpracy z instytucjami/firmami zewnętrznymi.

Graduation requirements:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianej w programie studiów praktyki, złożenie projektu dyplomowego oraz ocena pozytywna z egzaminu dyplomowego.

Graduate profile and further learning opportunities:

Absolwent uzyskuje wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji energii i biopaliw, jak i integracji wiedzy w ochronnie i kształtowaniu środowiska. Posiada wiedzę do określenia taksonomii w efektywności energetycznej obiektów w tym energetycznych. Przygotowany jest do: wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze energetyki; prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze energetyki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów energetycznych oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym. Absolwent przygotowany jest do pracy w: zakładach szeroko rozumianego sektora energetycznego; biurach projektowo-konstrukcyjnych; ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu energetycznego; przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych w obszarze energetyki, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Back to main page