Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Projektowanie i budowa jachtów

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2021 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

praktyczny

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

    194

Praktyka zawodowa:

Praktyki zawodowe są obowiązkowe. Zasady odbywania praktyk zgodnie z Wydziałowym Regulaminem odbywania praktyk zawodowych.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie projektu dyplomowego inżynierskiego oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie projektowania, budowy i utrzymania w ruchu małych pływających jednostek morskich i rzecznych oraz umiejętności pozwalające na udział w pracach projektowych, wykonawstwa, eksploatacji, modernizacji i remontów małych jednostek pływających morskich i śródlądowych, w szczególności jachtów żaglowych i motorowych. Posiada umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod obliczeniowych, rozwiązań i technik pomiarowych wspartych wiarygodnymi wynikami analiz inżynierskich. Jest przygotowany do pracy w zespole i kierowania zespołem w podstawowym zakresie obowiązków w biurach projektowych, ośrodkach naukowych i w wykonawstwie, a także do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Artur Karczewski
artkarcz@pg.edu.pl
(58) 347 11 12
Powrót do strony głównej