Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Analityka gospodarcza

Poziom kształcenia:

I stopnia - licencjackie

Forma studiów:

niestacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2021 r.

Wydział:

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

licencjat

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    6

Liczba punktów ECTS:

  • 158 - Kierunek: Analityka gospodarcza
  • 158 - Specjalność: Analityk rynku
  • 180 - Specjalność: Analityk finansowy

Praktyka zawodowa:

Praktyki w liczbie 120 godz. są realizowane w firmach z branży usługowej typu: analizy danych, data center, firmach informatycznych i polegają na gromadzeniu, analizie danych, sporządzeniu opracowania, czy zaprojektowaniu usprawnienia wykorzystania posiadanego oprogramowania.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i liczby 180 punktów ECTS, odbycia praktyk oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów I stopnia kierunku Analityka gospodarcza ma podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i finansowych, w kontekście: funkcjonowania podmiotów gospodarczych, działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego, norm prawnych i etycznych funkcjonowania struktur gospodarczych i społecznych oraz procesów finansowych współczesnego rynku. Ma teoretyczne podstawy zasad opisywania zjawisk ekonomicznych i finansowych, pozyskiwania i gromadzenia danych oraz zastosowania metod ilościowych do ich analizy i interpretacji, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Potrafi w praktyczny sposób: identyfikować i opisywać procesy gospodarcze, pozyskiwać i gromadzić potrzebne dane i na ich podstawie, stosując metody ilościowe, określać zależności przyczynowo-skutkowe, pozwalające na rozwiązywanie konkretnych problemów. Dobiera i wykorzystuje właściwe metody matematyczne i narzędzia informatyczne do rozwiązania konkretnych problemów. Posiada umiejętność pracy w multidyscyplinarnych zespołach.

Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia jest przygotowana do wykonywania podstawowych prac zawodowych w instytucjach finansowych, usługowych w sektorze przedsiębiorstw, bankowym, ubezpieczeniowym, w działalności analitycznej i doradczej. Zdobyte kompetencje w zakresie organizacji pracy, obsługi specjalistycznego oprogramowania wspomagającego wnioskowanie i podejmowanie decyzji, dają również możliwości samodzielnej pracy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia jest przygotowana do podjęcia studiów II stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr Justyna Kujawska
juskujaw@pg.edu.pl
(58) 347 13 21
Powrót do strony głównej