Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Poziom kształcenia:

I stopnia - licencjackie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2021 r.

Wydział:

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

licencjat

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    6

Liczba punktów ECTS:

    180

Praktyka zawodowa:

Program studiów przewiduje praktyki studenckie w wymiarze 3 tygodni 120 h 4 ECTS. Jednak studenci z zagranicy, którzy nie mają pozwolenia na pracę, realizują projekt Lean Management Game w zastępstwie praktyki w firmie.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i liczby 180 punktów ECTS, odbycia praktyk oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony oraz z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów licencjackich uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji; rozszerzoną uzupełnioną wiedzą z zakresu przedsiębiorczości, metod badawczych, globalnej problematyki ekologicznej, zarządzania międzynarodowego oraz zagadnień historii i kultury polskiej.

Absolwent uzyskuje podstawowe umiejętności:

  • zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi organizacji;
  • analizowania, projektowania, organizowania, doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie;
  • zarządzania projektami i opracowywania ich dokumentacji;
  • identyfikowania, analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych;
  • sprawnego komunikowania się, także przy pomocy elektronicznych środków komunikacji i prezentacji multimedialnych;
  • pracy zespołowej.

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej a także dają podstawy do znalezienia zatrudnienia w charakterze analityka i projektanta systemów zarządzania. Poza tym pozwala na znalezienie zatrudnienia na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i organizacjach niekomercyjnych.

Absolwenci uzyskują dobrą znajomość funkcjonowania polskiej gospodarki co daje im duże możliwości znalezienia pracy w chińskich firmach działających na polskim rynku.

Absolwent studiów zna język obcy (angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania w tym języku. Absolwent posiada znajomość języka chińskiego.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz posiada umiejętność samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr Paweł Ziemiański
pawel.ziemianski@pg.edu.pl
(58) 347 27 91
Powrót do strony głównej