Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Budownictwo

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2021 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

  7

Liczba punktów ECTS:

 • 193 - Kierunek: Budownictwo
 • 207 - Profil: Drogi szynowe
 • 207 - Profil: Konstrukcje metalowe
 • 207 - Profil: Konstrukcje mostowe
 • 207 - Profil: Konstrukcje betonowe
 • 207 - Profil: Projektowanie dróg i autostrad
 • 207 - Profil: Technologia i organizacja budownictwa
 • 207 - Profil: Budownictwo ogólne
 • 207 - Profil: Budownictwo wodne i morskie
 • 207 - Profil: Modelowanie konstrukcji inżynierskich
 • 207 - Profil: Budowa dróg i autostrad
 • 207 - Profil: Geotechnika

Praktyka zawodowa:

 • praktyka ogólnobudowlana (po IV sem.) 3 ECTS, 4 tygodnie
 • praktyka ogólnobudowlana (po VI sem.) 3 ECTS, 4 tygodnie

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

 • uzyskanie 210 punktów ECTS
 • złożenie pracy dyplomowej inżynierskiej (lub projektu dyplomowego inżynierskiego) i zdanie egzaminu dyplomowego

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje wiedzę w zakresie projektowania i realizacji różnych obiektów budowlanych. Po zakończeniu studiów, posiada on podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Absolwent nabywa również umiejętności zawodowe niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest on przygotowany do pracy na budowie, w biurach konstrukcyjno-projektowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem budowlanym. Posiada umiejętności niezbędne do kierowania wykonawstwem obiektów budowlanych, projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych oraz do prowadzenia nadzoru wykonawstwa budowlanego. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Powrót do strony głównej