Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Chemia budowlana

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2021 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

    221

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa: 6 tygodni. Zasady odbywania praktyk zgodne z wydziałowymi zasadami realizacji praktyk.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów praktyk, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych, chemicznych oraz chemicznych procesów technologicznych i inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki, materiałów polimerowych i kompozytów dla budownictwa. a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwenci studiów znają technologie syntezy, przetwórstwa i metody modyfikacji ceramiki, materiałów polimerowych i kompozytów stosowanych przez przemysł budowlany, zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych. Potrafią projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań budowlanych oraz posiadają wiedzę w zakresie metod ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Są przygotowani do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych. Posiadają podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle. Wiedza oraz kwalifikacje praktyczne, zdobyte w trakcie praktyki zawodowej predestynują ich do podjęcia pracy przede zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, produkujących na potrzeby budownictwa, jak i zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu budowlanego.

Absolwenci studiów znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem obcym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
058 347 28 74
Powrót do strony głównej