Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2021 r.

Wydział:

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

  7

Liczba punktów ECTS:

 • 182 - Kierunek: Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • 210 - Specjalność: Robotyka i Systemy Mechatroniki
 • 210 - Specjalność: Automatyka i Systemy Sterowania

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie, 160 godzin, 6 punktów ECTS

Zasady odbywania praktyk zgodne z Wydziałowym regulaminem odbywania praktyk zawodowych.

Praktyki są organizowane przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki we współpracy z instytucjami/firmami zewnętrznymi.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów praktyk, złożenie projektu dyplomowego i uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów I stopnia będzie:

 • posiadać podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, informatyki i innych obszarów nauki niezbędną dla inżyniera elektryka,
 • posiadać wiedzę w zakresie: sieci i systemów elektroenergetycznych, techniki wysokich napięć, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, elektroniki i energoelektroniki, maszyn i napędu elektrycznego, trakcji elektrycznej, sterowania i sterowników programowalnych, instalacji elektrycznych i techniki oświetleniowej, przemysłowych sieci informatycznych,
 • potrafił posługiwać się techniką komputerową, w szczególności w odniesieniu do: technologii informacyjnych, symulacji komputerowych, programowania obiektowego, cyfrowego przetwarzania sygnałów, projektowania i programowania urządzeń energoelektronicznych i sterujących, komputerowo wspomaganego projektowania,
 • posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną,
 • umiał posługiwać się aparaturą badawczą,
 • umiał korzystać z nabytej podczas studiów wiedzy w życiu zawodowym i aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej,
 • posiadać podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Marcin Śliwiński
marcin.sliwinski@pg.edu.pl
(58) 347 12 81
Powrót do strony głównej