Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Nanotechnologia

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2021 r.

Wydział:

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 154 - Kierunek: Nanotechnologia
  • 210 - Specjalność: Nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne
  • 213 - Specjalność: Nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii

Praktyka zawodowa:

Zasada i forma zgodnie z Regulaminem praktyk Wydziału FTiMS PG

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

  • - uzyskanie 210 punktów ECTS,
  • - przygotowanie i zaliczenie projektu dyplomowego,
  • - zdanie egzaminu dyplomowego

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent po zakończeniu studiów będzie posiadać:
- wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i nanotechnologii;
- wiedzę podstawową z zakresu inżynierii materiałowej i podstaw techniki;
- wiedzę podstawową z zakresu ekonomii i ochrony środowiska.
- umiejętność identyfikowania procesów i zjawisk fizycznych najistotniejszych dla badanych problemów;
- umiejętność posługiwania się nowoczesną aparaturą badawczą i pomiarową;
- umiejętność krytycznej analizy wyników pomiarów;
- umiejętność ciągłego samokształcenia się;
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury specjalistycznej i porozumiewanie się.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Witkowska
agnieszka.witkowska@pg.edu.pl
(58) 348 66 08
Powrót do strony głównej