Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Informatyka

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2021 r.

Wydział:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

  7

Liczba punktów ECTS:

 • 163 - Kierunek: Informatyka
 • 198 - Strumień: Aplikacje
 • 213 - Profil: Inteligentne systemy interaktywne
 • 213 - Profil: Systemy geoinformatyczne
 • 213 - Profil: Teleinformatyka
 • 213 - Profil: Bazy danych
 • 213 - Profil: Algorytmy i modelowanie systemów
 • 213 - Profil: Architektura systemów komputerowych
 • 198 - Strumień: Systemy
 • 213 - Profil: Inteligentne systemy interaktywne
 • 213 - Profil: Systemy geoinformatyczne
 • 213 - Profil: Teleinformatyka
 • 213 - Profil: Algorytmy i modelowanie systemów
 • 213 - Profil: Architektura systemów komputerowych
 • 213 - Profil: Bazy danych

Praktyka zawodowa:

4 tygodnie, 2 p. ECTS.
Praktyka zawodowa odbywa się zgodnie z wydziałowym Regulaminem praktyk zawodowych. Stanowi ona integralną część programu nauczania i podlega zaliczeniu.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

 1. zdobyć 213 punktów ECTS poprzez zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
 2. wykonać inżynierski projekt dyplomowy i uzyskać za ten projekt pozytywne oceny opiekuna i recenzenta,
 3. zdać inżynierski egzamin dyplomowy w terminie wyznaczonym przez dziekana.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu matematyczno-fizycznych i ogólnotechnicznych podstaw informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Potrafi analizować algorytmy komputerowe, zna architekturę współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i systemów wbudowanych. Jest zorientowany w aktualnych technologiach tworzenia rozproszonych aplikacji internetowych i problemach bezpieczeństwa informacji, posiada umiejętność programowania komputerów z wykorzystaniem różnych środowisk programistycznych i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Posiada także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Zna język obcy przynajmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Swoją wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz ze świadomością społecznych problemów informatyzacji. Jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych i teleinformatycznych, w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Powrót do strony głównej