Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Biotechnologia

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 62 - Kierunek: Biotechnologia
  • 96 - Specjalność: Biotechnologia molekularna
  • 95 - Specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności
  • 96 - Specjalność: Biotechnologia leków

Praktyka zawodowa:

not applicable

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się  i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej oraz ocena pozytywna z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent II stopnia jest przygotowany do wykorzystania posiadanej wiedzy do opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych, projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach oraz projektowania i prowadzenia eksperymentów naukowych i prac badawczych w zakresie biotechnologii. Absolwent jest doskonale przygotowany do prowadzenia i wykorzystania badań molekularnych, zwłaszcza w aplikacjach biotechnologicznych. Ma pogłębioną wiedzę bioinformatyczną i posiada umiejętność jej stosowania w biotechnologii. Zna i rozumie prawne i etyczne aspekty biotechnologii oraz ekonomiczne i organizacyjne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych. Absolwent nabywa specjalistycznych umiejętności w ramach realizacji programu określonej specjalizacji: Biotechnologii Leków, Biotechnologii Molekularnej oraz Technologii, Biotechnologii i Analizy Żywności. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych, firmach biotechnologicznych, laboratoriach diagnostycznych oraz innych gałęziach gospodarki wykorzystujących techniki biotechnologiczne (przemysł fermentacyjny, spożywczy, farmaceutyczny, biomedyczny). Jest także przygotowany do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
058 347 28 74
Powrót do strony głównej