Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2022 r.

Wydział:

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 182 - Kierunek: Automatyka, robotyka i systemy sterowania
  • 210 - Specjalność: Robotyka i Systemy Mechatroniki
  • 210 - Specjalność: Automatyka i Systemy Sterowania

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie, 160 godzin, 6 punktów ECTS

Zasady odbywania praktyk zgodne z Wydziałowym regulaminem odbywania praktyk zawodowych.

Praktyki są organizowane przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki we współpracy z instytucjami/firmami zewnętrznymi.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów praktyk, złożenie projektu dyplomowego i uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent kierunku Automatyka, robotyka i systemy sterowania będzie specjalistą  w zakresie szeroko rozumianej automatyki, robotyki i systemów sterowania, którzy posiadają podstawową wiedzę dotyczącą projektowania i implementacji układów sterowania, w tym elementów pomiarowych i wykonawczych automatyki, procesorów sygnałowych, sterowników, sieci komputerowych, metod i systemów sterowania i wspierania decyzji oraz zarządzania informacją. Nacisk położony jest na programowalne sterowniki logiczne, urządzenia i systemy automatyki i (autonomicznej) robotyki oraz diagnostyki przemysłowej

Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy w przemyśle na stanowiskach związanych z uruchamianiem i utrzymaniem zautomatyzowanych lub zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz komputerowych systemów zarządzania obiektami przemysłowymi lub usługowymi, jak również z programowaniem sterowników przemysłowych i komputerów.

Absolwent będzie umiał posługiwać się aparaturą badawczą, korzystać z nabytej podczas studiów wiedzy w życiu zawodowym i aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, posiadać podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy. Absolwenci będą  przygotowani do prowadzenia badań naukowych i kontynuacji nauki na studiach II stopnia na Politechnice Gdańskiej lub innych uczelniach.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Marcin Śliwiński
marcin.sliwinski@pg.edu.pl
(58) 347 12 81
Powrót do strony głównej