Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Gospodarka przestrzenna

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2022 r.

Wydział:

Wydział Architektury

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

  7

Liczba punktów ECTS:

  210

Praktyka zawodowa:

 • Praktyki przedmiotowe: 50 godzin, 2 ECTS, sem. 2,
 • Praktyki przeddyplomowe: 80 godzin, 3 ECTS, sem. 6.

Zasady odbywania praktyk zgodne z Wydziałowym Regulaminem Praktyk. Praktyki są organizowane przez Wydział Architektury we współpracy z instytucjami/firmami zewnętrznymi.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i liczby 210 punktów ECTS, odbycia praktyk oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony oraz z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci uzyskujący tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Gospodarka przestrzenna posiadają wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych pozwalającą na aktywne uczestnictwo w kolejnych etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji. Oznacza to że mogą oni brać udział w:

 • projektowaniu zagospodarowania przestrzennego miast, gmin i regionów,
 • programowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego miast i obszarów wiejskich,
 • programowaniu i planowaniu rozwoju systemów infrastrukturalnych
 • procesach gospodarowania nieruchomościami i gruntami,
 • procesach inwestycyjnych,
 • przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia. Absolwenci kierunku pełnić mogą zarówno rolę reprezentantów sektora publicznego (władz publicznych różnych szczebli) jak i prywatnego (prywatnych firm projektowych i inwestycyjnych).

Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę umożliwiającą mu aktywne uczestnictwo w procesie sporządzania różnego rodzaju dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym, służących prowadzeniu kompleksowej polityki rozwoju przestrzennego w miastach i gminach. Jednocześnie będzie on mógł służyć jako mediator w konfliktach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych powstających na tle aktywnego zagospodarowania przestrzeni. Absolwent będzie posiadał umiejętności umożliwiające mu swobodne konkurowanie na rynku pracy w Polsce i Europie, w szczególności poprzez korzystanie z nowoczesnych technik komputerowych w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o różnym charakterze. Ważnym elementem umiejętności absolwenta stanie się także wiedza na temat pozyskiwania funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek
juspecze@pg.edu.pl
Powrót do strony głównej