Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2022 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 152 - Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
  • 194 - Specjalność: zarządzanie jakością i produkcją
  • 194 - Specjalność: organizacja systemów wytwarzania

Praktyka zawodowa:

Zasady odbywania praktyk zgodne z Wydziałowym Regulaminem Praktyk. Stanowią one integralną część programu studiów i podlegają zaliczeniu.

Studenci odbywają praktyki zawodowe zgodnie z planem wybranego kierunku studiów. Celem praktyki jest praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów lub przygotowanie do pisania pracy dyplomowej.

Praktyki organizowane są we współpracy z instytucjami/firmami zewnętrznymi.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianej w programie studiów praktyki, złożenie projektu dyplomowego oraz ocena pozytywna z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, niezależnie od profilu i specjalności kształcenia, posiada opanowaną wiedzę w podstawowych dyscyplinach pozwalającą mu na pełnienie funkcji inżyniera produkcji w różnych dziedzinach działalności technicznej. System studiów wyrabia i utrwala w nim takie cechy jak kreatywność, potrzebę i umiejętność ciągłego samokształcenia oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa posiada podstawową wiedzę techniczną ukierunkowaną na Zarządzanie i Inżynierię Produkcji. Interdyscyplinarny charakter studiów zapewnia absolwentowi gruntowne przygotowanie w zakresu zarządzania procesami i systemami wytwarzania z wykorzystaniem systemów informatycznych. Absolwent posiada również umiejętności implementacji w procesie zarządzania wymagań ekonomiki produkcji, systemów jakości i ergonomii. Szczególnie istotna jest umiejętność wykorzystania komputerowo wspomaganego projektowania, prototypowania i wytwarzania wyrobów dla potrzeb nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Aleksandra Wiśniewska
alewisni2@pg.edu.pl
(58) 347 14 34
Powrót do strony głównej