Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Informatyka

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

  3

Liczba punktów ECTS:

 • 50 - Kierunek: Informatyka
 • 93 - Specjalność: Technologie geoinformatyczne i mobilne
 • 91 - Specjalność: Uczenie maszynowe
 • 93 - Specjalność: Inżynieria systemów informacyjnych
 • 93 - Specjalność: Inteligentne systemy interaktywne
 • 93 - Specjalność: Sieci komputerowe
 • 93 - Specjalność: Aplikacje rozproszone i systemy internetowe
 • 93 - Specjalność: Algorytmy i technologie internetowe

Praktyka zawodowa:

Przewidywany jest w formie modułu opcjonalnego długoterminowy staż badawczo-przemysłowy o czasie trwania min. 26 tygodni. Staż odbywa się w oparciu o Regulamin długoterminowego stażu badawczo-przemysłowego.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

 

 1. Uzyskać określoną w programie studiów liczbę punktów ECTS poprzez zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów.
 2. Przygotować magisterską pracę dyplomową i uzyskać za tą pracę pozytywne oceny opiekuna i recenzenta,
 3. Zdać magisterski egzamin dyplomowy w terminie wyznaczonym przez dziekana.

 

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów magisterskich na kierunku informatyka posiada ogólną wiedzę informatyczną w zakresie treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów I stopnia na kierunku informatyka oraz rozszerzoną wiedzę w zakresie badań operacyjnych, technologii społeczeństwa informacyjnego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych, globalnej infrastruktury informacyjnej, modelowania i symulacji systemów oraz elementów bioinformatyki. Wiedza i umiejętności z zakresu zastosowań informatyki oraz studia przypadków dotyczących wybranych przedsięwzięć informatycznych pozwalają mu na rozwiązywanie problemów informatycznych również w sytuacjach niestandardowych a także na wydawanie opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent potrafi dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także kierować pracą zespołów. Wykazuje biegłość w wybranej przez siebie specjalności: algorytmy i technologie internetowe, aplikacje rozproszone i systemy internetowe, inżynieria systemów informacyjnych, technologie geoinformatyczne i mobilne, sieci komputerowe, bądź inteligentne systemy interaktywne. Posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w administracji państwowej i samorządowej lub w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, zaś jego umiejętności analityczne predestynują go do podejmowania wyzwań badawczych. Jest przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Landowska
nailie@pg.edu.pl
+48 58 3471909
Powrót do strony głównej