Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Inżynieria biomedyczna

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2022 r.

Wydział:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    4

Liczba punktów ECTS:

  • 62 - Kierunek: Inżynieria biomedyczna
  • 108 - Specjalność: Chemia w medycynie
  • 120 - Specjalność: Fizyka medyczna

Praktyka zawodowa:

Przewidywany jest w formie modułu opcjonalnego długoterminowy staż badawczo-przemysłowy o czasie trwania min. 26 tygodni. Staż odbywa się w oparciu o Regulamin długoterminowego stażu badawczo-przemysłowego.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

  1. Zdobyć co najmniej 121 punktów ECTS dla studiów 4 semestralnych, a dla studiów 3 semestralnych co najmniej 91 punktów ECTS poprzez zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
  2. przygotować magisterską pracę dyplomową i uzyskać za tą pracę pozytywne oceny opiekuna i recenzenta,
  3. zdać magisterski egzamin dyplomowy w terminie wyznaczonym przez dziekana.

 

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent jest przygotowany do realizacji zaawansowanych prac inżynierskich, badawczo-rozwojowych i wdrożeń w inżynierii biomedycznej, w szczególności w zakresie specjalności związanych z chemią w medycynie, elektroniką w medycynie, fizyką medyczną, informatyką medyczną i sztuczną inteligencją. Ma wiedzę oraz wykształcone umiejętności do eksploatacji, projektowania i badań w zakresie nowych systemów technicznych dla medycyny, do diagnostyki, monitorowania, rehabilitacji, planowania terapii.
W zakresie specjalizacji posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na:
- projektowanie, otrzymywanie, zastosowanie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych w rozwiązaniach biomedycznych
- projektowanie, konstrukcję inteligentnych czujników, urządzeń i rozwiązań technologii Internetu Rzeczy (IoT)
- projektowanie i analizę osłon przed promieniowaniem na potrzeby pracowni radiodiagnostyki i radioterapii
- projektowanie i analizy nowych algorytmów w zakresie sztucznej inteligencji, inteligentnego oprogramowania, modeli uczenia maszynowego, aplikacji mobilnych i internetowych i systemów interakcji człowiek-system.
System studiów wyrabia i utrwala w nim kreatywność, potrzebę i umiejętność ciągłego samokształcenia i odpowiedzialność. Uzyskana wiedza umożliwi: rozwiązywanie zadań projektowych, organizacyjnych, eksperymentalno-badawczych, wykorzystanie metod symulacyjnych, planowania i matematycznego opracowania wyników eksperymentu, oprogramowania komputerowego do części projektowych lub inżynierskich i badawczej pracy. Treści kształcenia podkreślają ważne obszary zastosowań ICT promowane przez UE w tematyce związanej ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem i wspieraniem starzejącego się społeczeństwa. Nabyta wiedza techniczna oraz ekonomiczna umożliwią kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. Posiada dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającego na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej. Może efektywnie pracować w zespołach badawczo-rozwojowych.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek
markaczm@pg.edu.pl
+48 58 34 72678
Powrót do strony głównej