Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 0 - Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna
  • 90 - Specjalność: nowoczesne konstrukcje medyczne i implanty

Praktyka zawodowa:

Program nie przewiduje obowiązkowych praktyk zawodowych.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej oraz ocena pozytywna z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa na II stopniu kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna powinien mieć opanowaną wiedzę w podstawowych technicznych i medycznych dyscyplinach pozwalającą mu na pełnienie funkcji specjalisty technicznego w branżach związanych z ochroną zdrowia.

System studiów wyrabia i utrwala w nim takie cechy jak kreatywność, potrzebę i umiejętność ciągłego samokształcenia oraz odpowiedzialność.

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa na II stopniu kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna posiada poszerzoną wiedzę techniczną i medyczną ukierunkowaną na inżynierię mechaniczno-medyczną. Uzyskana na studiach wiedza umożliwia absolwentowi: rozwiązywanie złożonych zadań konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych, eksperymentalno-badawczych, wykorzystanie metod matematycznych, symulacyjnych, opracowanie wyników eksperymentu z wykorzystaniem specjalistycznych oprogramowania komputerowego..

Absolwent posiada umiejętności umożliwiające samodzielnego rozwiązywanie prostych problemów naukowych. Uzyskana wiedza techniczna w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną umożliwią absolwentowi kierowanie zespołem. Absolwent posiada znajomość użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym oraz posiada dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającego mu na analizę specjalistycznej literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy za granicą.

 

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz
wiktoria.wojnicz@pg.edu.pl
+48 58 3471324
Powrót do strony głównej