Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Mechanika i budowa maszyn

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 0 - Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
  • 70 - Specjalność: technologie cieplno-przepływowe
  • 70 - Specjalność: technologie maszyn i systemy produkcyjne
  • 88 - Specjalność: modelowanie w budowie maszyn i pojazdów
  • 70 - Specjalność: International Design Engineer

Praktyka zawodowa:

Program nie przewiduje obowiązkowych praktyk zawodowych.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej oraz ocena pozytywna z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn, niezależnie od specjalności kształcenia, powinien mieć opanowaną wiedzę w podstawowych dyscyplinach pozwalającą mu na pełnienie funkcji specjalisty z zakresu mechaniki w różnych dziedzinach techniki. System studiów wyrabia i utrwala w nim takie cechy jak kreatywność, potrzebę i umiejętność ciągłego samokształcenia i odpowiedzialność. Absolwent posiada podstawową wiedzę techniczną ukierunkowaną na mechanikę i budowę maszyn. Uzyskana na studiach wiedza umożliwi absolwentowi: rozwiązywanie złożonych zadań konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych, eksperymentalno-badawczych lub studialno-twórczych, wykorzystanie metod matematycznych, symulacyjnych, planowania i matematycznego opracowania wyników eksperymentu, specjalistycznego oprogramowania komputerowego do części projektowych lub inżynierskich i badawczej pracy. Absolwent wykazuje umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów naukowych. Uzyskane podstawy szeroko pojętej wiedzy technicznej w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną umożliwią absolwentowi kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. Absolwent posiada znajomość użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym oraz dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającego mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki
jkropiwn@pg.edu.pl
(58) 347 10 24
Powrót do strony głównej