Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Zarządzanie (4 semestralne)

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

niestacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    4

Liczba punktów ECTS:

  • 109 - Kierunek: Zarządzanie (4 semestralne)
  • 121 - Specjalność: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
  • 121 - Specjalność: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PROJEKTAMI INNOWACYJNYMI
  • 121 - Specjalność: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
  • 111 - Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MARKETING

Praktyka zawodowa:

Nie występują w programie studiów.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i punktów ECTS oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz z egzaminu dyplomowego.

 

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, a także z dyscyplin komplementarnych (ekonomia i finanse). Nabywają umiejętności analizy otoczenia organizacji (w tym również publicznych), w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego, analizy zasobów wewnętrznych oraz planowania strategii rozwoju i działania organizacji, zarządzania jakością i finansami. Wykorzystuje się metody projektowe do rozwiązywania problemów oraz rozwija umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem. Zwracamy szczególną uwagę na wyrobienie w absolwentach postawy twórczej i otwartej oraz świadomości potrzeby ustawicznego uzupełniania wiedzy. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, wspierane dobrą znajomością współczesnych aplikacji wspomagających zarządzanie, dają naszym absolwentom podstawy do znalezienia zatrudnienia w charakterze projektantów systemów zarządzania. Poza tym znajdują oni zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych, organizacjach sektora publicznego i organizacjach niedochodowych. Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie, przygotowują do prowadzenia badań naukowych.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Marzena Grzesiak
margrzes@pg.edu.pl
(58) 347 16 17
Powrót do strony głównej