Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Inżynieria materiałowa

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2022 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 161 - Kierunek: Inżynieria materiałowa
  • 189 - Specjalność: Inżynieria korozyjna
  • 189 - Specjalność: Inżynieria materiałów polimerowych
  • 189 - Specjalność: Inżynieria materiałów funkcjonalnych

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie, 160 godzin, 6 ECTS.Zasady odbywania praktyk zgodne z wydziałowymi zasadami realizacji praktyk.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów praktyk, złożenie pracy dyplomowej inżynierskiej oraz pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent, po otrzymaniu tytułu zawodowego inżyniera:

- ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki, chemii i informatyki;
- ma wiedzę ogólną z zakresu inżynierii materiałowej i nauki o materiałach;
- ma wiedzę podstawową z zakresu projektowania materiałów, podstaw technologii wytwarzania i kształtowania materiałów oraz metod badania ich struktury i właściwości;
- ma umiejętność identyfikowania procesów i zjawisk fizykochemicznych;
- umiejętność posługiwania się nowoczesną aparaturą badawczą i pomiarową;
- ma umiejętność wybierania materiałów odpowiednich do wymagań użytkowania,
- ma umiejętność krytycznej analizy wyników pomiarów;
- ma umiejętność ciągłego samokształcenia się;
- zna język angielski w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury specjalistycznej i porozumiewania się;
- ma wiedzę podstawową z zakresu ekonomii i ochrony środowiska

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Witkowska
agnieszka.witkowska@pg.edu.pl
(58) 348 66 08
Powrót do strony głównej