Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Gospodarka przestrzenna

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Architektury

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

  3

Liczba punktów ECTS:

 • 51 - Kierunek: Gospodarka przestrzenna
 • 90 - Specjalność: Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną
 • 86 - Specjalność: Urbanistyka

Praktyka zawodowa:

Praktyka przeddyplomowa (II sem.) 4 ETCS (100 godz.)

Zasady odbywania praktyk zgodne z Wydziałowym Regulaminem Praktyk. Praktyki są organizowane przez Wydział Architektury we współpracy z instytucjami/firmami zewnętrznymi.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

 • Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS;
 • Odbycie przewidzianej w programie studiów praktyki;
 • Złożenie i obrona pracy dyplomowej;
 • Zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent uzyskujący tytuł mgr na kierunku Gospodarka Przestrzenna:

 • posiada wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych, osadzoną w kontekście międzynarodowym; a w szczególności dotyczącą zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi, zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu światowego dziedzictwa kultury,
 • ma kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne,
 • rozumie uwarunkowania społeczne i interkulturowe swojej działalności.

Absolwenci przygotowani są do pracy w zakresie kształtowania przestrzeni zarządzania przestrzenią na międzynarodowej arenie rynku pracy, w tym do:

 • dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych oraz regionów, euroregionów i kraju,
 • konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych,
 • sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego,
 • planowania rozwoju elementów infrastruktury technicznej i systemów transportowych,
 • współpracy transgranicznej w zakresie planowania przestrzennego,
 • pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej,
 • zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzaniu miastami, gminami, powiatami i województwami,
 • opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu marketingu terytorialnego,
 • planowania ochrony europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej oraz prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka
karkrosn@pg.edu.pl
Powrót do strony głównej