Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Oceanotechnika

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

niestacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 34 - Kierunek: Oceanotechnika
  • 70 - Specjalność: Inżynieria morska
  • 40 - Specjalność: projektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych
  • 70 - Profil: Systemy napędowe i urządzenia ogólnookrętowe
  • 90 - Profil: Statki morskie, obiekty oceanotechniczne i jachty

Praktyka zawodowa:

The study program does't include apprenticeship

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie projektu dyplomowego oraz ocena pozytywna z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie, remontach i eksploatacji statków, obiektów oceanotechnicznych i systemów występujących w szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Przygotowany jest do: wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze oceanotechniki; prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze oceanotechniki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami okrętów i obiektów oceanotechnicznych oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym. Absolwent przygotowany jest do pracy w: zakładach produkcyjnych szeroko rozumianego sektora okrętowego; biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej; ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej; przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych w obszarze oceanotechniki; instytucjach klasyfikacyjnych okrętownictwa; administracji morskiej oraz międzynarodowych instytucjach sektora okrętowego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Damian Bocheński
daboch@pg.edu.pl
(58) 347 27 73
Powrót do strony głównej