Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Fizyka Techniczna

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 28 - Kierunek: Fizyka Techniczna
  • 93 - Specjalność: Informatyka stosowana
  • 93 - Specjalność: Fizyka stosowana i fotowoltaika

Praktyka zawodowa:

brak

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

- uzyskanie 91 punktów ECTS,
- przygotowanie i zaliczenie projektu dyplomowego,
- zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent po zakończeniu studiów II stopnia będzie posiadać:
- poszerzoną wiedzę ogólną z zakresu fizyki, matematyki stosowanej i informatyki,
- pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu fizyki i innych nauk w obszarach odpowiadających profilom poszczególnych specjalności,
- umiejętność analizowania procesów i zjawisk fizycznych najistotniejszych dla badanych problemów,
- umiejętność projektowania urządzeń, stanowisk pomiarowych,
- umiejętność popularyzacji osiągnięć nauki i techniki.
Absolwenci są przygotowani do pracy badawczo-rozwojowej:
- w instytutach i laboratoriach naukowo-badawczych oraz na wyższych uczelniach,
- w firmach pośredniczących w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki,
- w firmach wytwarzających oprogramowanie,
- w firmach wytwarzających nowoczesne urządzenia pomiarowe,
- w firmach branży energetycznej (opartych zarówno o klasyczne, jak i alternatywne źródła energii) oraz
- w szkolnictwie ponadpodstawowym (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych) i
- prowadzenia własnych firm.
Role te, absolwent kierunku, może pełnić zarówno jako reprezentant sektora publicznego jak i prywatnego. Gruntowne przygotowanie absolwenta pozwoli mu na stosunkowo łatwe zdobywanie umiejętności w nowo powstających dziedzinach techniki i dostosowanie się do szybko zmieniających się trendów na nowych rynkach pracy. Absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr Małgorzata Franz
malobaro@pg.edu.pl
Powrót do strony głównej