Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Korozja

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

    91

Praktyka zawodowa:

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy dyplomowej magisterskiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Korozja będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze związanym z diagnozowaniem uszkodzeń, selekcją i ochroną materiałów konstrukcyjnych, realizacją zabezpieczeń przeciwkorozyjnych ale również ochroną materiałów archeologicznych i innych. Będą przygotowani do tworzenia firm prywatnych i funkcjonowania zawodowego w europejskiej strefie gospodarczej oraz podjęcia studiów III stopnia

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
058 347 28 74
Powrót do strony głównej