Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Geodezja i kartografia

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 2 - Kierunek: Geodezja i kartografia
  • 68 - Specjalność: Geomatics and Geoinformatics
  • 74 - Specjalność: Geomatyka i geoinformatyka

Praktyka zawodowa:

Nie dotyczy

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS (94), złożenie pracy dyplomowej oraz zaliczenie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia powinien posiadać rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu geodezji i kartografii oraz wykazać biegłość w wybranej specjalności geomatyka i geoinformatyka. Studia drugiego stopnia powinny przygotowywać do twórczej pracy w zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień geomatycznych i geoinformatycznych, a także w przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury informacji przestrzennej. Absolwenci powinni opanować umiejętności współpracy z ludźmi i kierowania zespołami oraz wykazywać inicjatywę twórczą i umiejętność podejmowania decyzji. Powinni być przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych
i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Geomatyka integruje źródła danych, ich agregację i migrację poprzez zdobywanie, modelowanie, analizę i zarządzanie danymi przestrzennymi zaopatrzonymi w referencje przestrzenne. Geomatyka opiera się na naukowych założeniach geodezji i kartografii, wykorzystuje detektory w celu rejestracji przestrzennych i innych danych (z przestrzeni naziemnej i podziemnej, wodnej, powietrznej oraz kosmicznej). Obejmuje proces przekształcania danych pochodzących z różnych źródeł oraz ich integrację w system informacyjny z uwzględnieniem dokładnościowej analizy danych.

Geoinformatyka zajmuje się zastosowaniem narzędzi informatycznych do przetwarzania danych przestrzennych, z odniesieniem się do współczesnych rozwiązań z zakresu agregacji, transmisji
i bezpieczeństwa danych. Obejmuje zastosowania informatyki w pozyskiwaniu danych, tworzeniu systemów monitoringu przestrzeni oraz wykorzystaniu naukowych rozwiązań z zakresu informatyki do realizacji zadań z zakresu pozycjonowania i wymiarowania w przestrzeni.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Paweł Wysocki
pawel.wysocki@pg.edu.pl
Powrót do strony głównej