Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Energetyka

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 34 - Kierunek: Energetyka
  • 90 - Specjalność: technologie energetyki rozproszonej
  • 90 - Specjalność: technologie proekologiczne w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji
  • 90 - Specjalność: inteligentne systemy energetyczne
  • 64 - Specjalność: Energetyka źródeł rozproszonych

Praktyka zawodowa:

Brak w programie studiów II stopnia.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Studia drugiego stopnia na kierunku Energetyka zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń, systemów sieci i instalacji w szeroko pojętej energetyce. Absolwent przygotowany jest do wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych oraz do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych w obszarze energetyki konwencjonalnej i odnawialnej oraz technik cieplnych związanych z ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją. Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę niezbędną do zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów energetycznych oraz umiejętności do prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze energetyki na poziomie krajowym i międzynarodowym. Zdobyte wykształcenie umożliwia Absolwentom podjęcie pracy w zakładach szeroko rozumianego sektora energetycznego, w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach, biurach projektowo-konstrukcyjnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych w obszarze energetyki. Absolwenci są przygotowani również do rozwiązywania problemów energetycznych związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Mogą służyć wiedzą ekspercką w zakresie opracowywania i wdrażania nowych, zielonych strategii energetycznych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządowych, organizacjach rządowych i pozarządowych.

Absolwent przygotowany jest również do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Jan Wajs
jan.wajs@pg.edu.pl
+48 58 347 28 30
Powrót do strony głównej