Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Inżynieria środowiska

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2022 r.

Wydział:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 0 - Kierunek: Inżynieria środowiska
  • 0 - Strumień: Environmental Engineering
  • 69 - Specjalność: Environmental Engineering
  • 39 - Strumień: Inżynieria środowiska
  • 75 - Specjalność: Sieci i instalacje
  • 75 - Specjalność: Wentylacja i klimatycja
  • 75 - Specjalność: Inżynieria zasobów wodnych

Praktyka zawodowa:

Missing in the second degree programme.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kompletu punktów ECTS, przewidzianych w programie studiów , złożenie pracy dyplomowej magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent studiów drugiego stopnia jest dobrze przygotowany do:

-działalności zawodowej w zakresie różnorodnych zadań w dziedzinie inżynierii środowiska, realizowanej w sposób indywidualny lub w zespołach projektowych;

­ - pracy w biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się: zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, ochroną atmosfery, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w jednostkach badawczych i w urzędach administracji różnych szczebli (gminnej, powiatowej, marszałkowskiej, wojewódzkiej, centralnej i resortowej);

-kierowania wykonawstwem wszystkich typów instalacji, sieci, obiektów sanitarnych;

­ -współpracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych oraz do koordynacji wszelkich działań w ramach programowania, projektowania i realizacji inwestycji;

­ nadzoru wykonawstwa branży sanitarnej;

podejmowania zadań badawczych (a w szczególności do podjęcia studiów w szkole doktorskiej).

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Arkadiusz Ostojski
arkusost@pg.edu.pl
+48 58 347 18 19
Powrót do strony głównej