Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Technologia chemiczna

Poziom kształcenia:

I stopnia - inżynierskie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2023 r.

Wydział:

Wydział Chemiczny

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    7

Liczba punktów ECTS:

  • 189 - Kierunek: Technologia chemiczna
  • 211 - Specjalność: Analityka w technologii chemicznej
  • 211 - Specjalność: Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
  • 211 - Specjalność: Technologia polimerów i biopolimerów
  • 211 - Specjalność: Technologia i analiza kosmetyków

Praktyka zawodowa:

Praktyka zawodowa: 6 tygodni. Zasady odbywania praktyk zgodne z wydziałowymi zasadami realizacji praktyk.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów praktyk, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent, po otrzymaniu tytułu zawodowego inżyniera, posiada wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki, chemii i informatyki, inżynierii materiałowej i nauki o materiałach; ma wiedzę z zakresu projektowania materiałów, podstaw technologii wytwarzania i kształtowania materiałów oraz metod badania ich struktury i właściwości, zna zasady i potrafi wykorzystać odpowiednie urządzenie badawcze i aparaturę przemysłową w celu przeprowadzenia danego procesu technologicznego. Absolwent kierunku potrafi identyfikować procesy i zjawiska fizykochemiczne, posługiwać się nowoczesną aparaturą badawczą i pomiarową, zna metody kontroli jakości różnych produktów, materiałów i surowców przemysłu chemicznego oraz procedury analityczne, ma umiejętność wybierania materiałów odpowiednich do wymagań użytkowania, posiada też umiejętność krytycznej analizy wyników pomiarów. Absolwent ma świadomość ciągłego samokształcenia się, zna język angielski w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury specjalistycznej i porozumiewania się, posiada wiedzę podstawową z zakresu ekonomii i ochrony środowiska.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
058 347 28 74
Powrót do strony głównej