Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2023 r.

Wydział:

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    4

Liczba punktów ECTS:

  • 105 - Kierunek: Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)
  • 120 - Specjalność: SUSTAINABILITY MANAGEMENT IN BUSINESS
  • 120 - Specjalność: INTERNATIONAL MANAGEMENT

Praktyka zawodowa:

W programie studiów II stopnia nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji DRUGIEGO stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i liczby 120 punktów ECTS oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony oraz z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent kierunku Zarządzanie jest wszechstronnie przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich w dynamicznie zmieniającym się globalnym otoczeniu. Uzyskuje kompetencje z zakresu zarządzania na poziomie pogłębionym oraz umiejętność ich wykorzystania w kontekstach multidyscyplinarnych. Potrafi analizować, krytycznie oceniać i syntetyzować informacje z różnych źródeł, poprawnie identyfikując problemy z obszaru zarządzania oraz opracowuje ich unikalne i kreatywne rozwiązania, pracując indywidualnie oraz zespołowo. Ma łatwość wchodzenia w interakcje ze współpracownikami, stosując odpowiednie środki komunikacji, dla skutecznego dzielenia się wiedzą i przekazywania informacji. Ma potencjał do realizacji działań przedsiębiorczych i pełnienia roli lidera na wybranych stanowiskach i w szerszych społecznościach. Działa ze społecznym zaangażowaniem i świadomością problemów globalnych, z poszanowaniem różnorodności. Docenia dbałość o osobisty rozwój jak również swoich współpracowników. Ma dobre przygotowanie do życia, nauki i pracy w społeczeństwie cyfrowym, adaptując się do permanentnych zmian technologicznych i ich wpływu na systemy zarządzania.
Studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności. Specjalność International management skupia się na zagadnieniach najbardziej istotnych dla zarządzania organizacją, takich jak przedsiębiorczość i kreatywność, czy systemy zapewnienia jakości. Wszystkie te zagadnienia są osadzone w kontekście międzynarodowych uwarunkowań i wpływu na wzrost gospodarczy krajów. Specjalność Sustainability management in business ukierunkowana jest na problematykę uwzględniania celów zrównoważonego rozwoju w działalności organizacji, zarówno jako jednostki funkcjonującej w określonym otoczeniu, jak również uwzględniając procesy wewnątrz organizacji, takie jak łańcuchy dostaw, wdrażanie innowacji. Podkreśla się kluczową rolę człowieka w takich zrównoważonych systemach.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr Paweł Ziemiański
pawel.ziemianski@pg.edu.pl
(58) 347 27 91
Powrót do strony głównej