Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Poziom kształcenia:

I stopnia - licencjackie

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2023 r.

Wydział:

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

licencjat

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    6

Liczba punktów ECTS:

  • 163 - Kierunek: Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)
  • 180 - Specjalność: BUSINESS ECONOMICS AND FINANCE
  • 180 - Specjalność: INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Praktyka zawodowa:

Program studiów przewiduje praktyki studenckie w wymiarze 3 tygodni 120 h 4 ECTS. Jednak studenci z zagranicy, którzy nie mają pozwolenia na pracę, realizują projekt Lean Management Game w zastępstwie praktyki w firmie.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i liczby 180 punktów ECTS, odbycia praktyk oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony oraz z egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Zrealizowanie programu kierunku Zarządzanie zapewnia absolwentom uzyskanie kompetencji menedżerskich na poziomie zaawansowanym, pozwalającym na osiągnięcie sukcesu w swojej przyszłej profesjonalnej karierze. Zdobyta wiedza i umiejętności kształtują zdolność do adaptowania się do zmian, które są nieodzowną cechą współczesnego świata biznesu, w którym swobodnie będzie się poruszać nasz absolwent. Będą oni realizować swoje własne oczekiwania, jak również globalne oczekiwania społeczne, rozwiązując złożone problemy w różnych systemach zarządzania, inspirując się wynikami współczesnych badań naukowych. Absolwent jest przygotowany do opracowywania unikalnych rozwiązań problemów z obszaru zarządzania w sposób krytyczny i kreatywny, pracując indywidualnie jak i zespołowo, zarówno w roli lidera jak i wykonawcy. Działają ze społecznym zaangażowaniem i świadomością problemów globalnych w różnych kulturach, z poszanowaniem różnorodności. Sprzyja temu wysokie umiędzynarodowienie tego kierunku, prowadzonego w języku angielskim.
Dobre przygotowanie ogólne z obszarów nauk ekonomicznych i finansowych oraz nauk o zarządzaniu i jakości, jest rozszerzane o bardziej szczegółową wiedzę i umiejętności w ramach specjalności, które studenci mogą wybrać zgodnie z ich zainteresowaniami. International Business Management, kształtuje kompetencje w zakresie przygotowującym do pełnienia roli menedżera w wielokulturowym środowisku. Program kształtuje kompetencje w zakresie międzynarodowych uwarunkowań prowadzenia biznesu i umiejętności menedżerskich wymaganych w zglobalizowanej gospodarce, jak również w handlu międzynarodowym. Business Economics and Finance, ukierunkowana jest na zdobycie kompetencji menedżerskich w międzynarodowych sektorach finansowych i bankowych. Program kształtuje również zaawansowane kompetencje analizowania zjawisk ekonomicznych oraz wykorzystywania masowych danych w procesach decyzyjnych.
Absolwent jest przygotowany do kontynuacji studiów na drugim stopniu.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr Paweł Ziemiański
pawel.ziemianski@pg.edu.pl
(58) 347 27 91
Powrót do strony głównej