Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Zarządzanie (3 semestralne)

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

stacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

luty 2023 r.

Wydział:

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 78 - Kierunek: Zarządzanie (3 semestralne)
  • 90 - Specjalność: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
  • 90 - Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MARKETING
  • 90 - Specjalność: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PROJEKTAMI INNOWACYJNYMI
  • 90 - Specjalność: ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM ORGANIZACJI

Praktyka zawodowa:

W programie studiów II stopnia nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów uczenia się i punktów ECTS oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz z egzaminu dyplomowego.

 

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwent kierunku Zarządzanie jest wszechstronnie przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich w dynamicznie zmieniającym się globalnym otoczeniu. Uzyskuje kompetencje z zakresu zarządzania na poziomie pogłębionym oraz umiejętność ich wykorzystania w kontekstach multidyscyplinarnych. Potrafi analizować, krytycznie oceniać i syntetyzować informacje z różnych źródeł, poprawnie identyfikując problemy z obszaru zarządzania oraz opracowuje ich unikalne i kreatywne rozwiązania, pracując indywidualnie oraz zespołowo. Ma łatwość wchodzenia w interakcje ze współpracownikami, stosując odpowiednie środki komunikacji, dla skutecznego dzielenia się wiedzą i przekazywania informacji. Ma potencjał do realizacji działań przedsiębiorczych i pełnienia roli lidera na wybranych stanowiskach i w szerszych społecznościach. Działa ze społecznym zaangażowaniem i świadomością problemów globalnych, z poszanowaniem różnorodności. Docenia dbałość o osobisty rozwój jak również swoich współpracowników. Ma dobre przygotowanie do życia, nauki i pracy w społeczeństwie cyfrowym, adaptując się do permanentnych zmian technologicznych i ich wpływu na systemy zarządzania.
Studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech specjalności. Specjalność Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji ukierunkowana jest na problematykę uwzględniania celów zrównoważonego rozwoju w działalności organizacji. Specjalność Zarządzanie finansami przedsiębiorstw przygotowuje do zarządzania procesami organizacji w kontekście szeroko rozumianych uwarunkowań finansowych. Specjalność Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi skupia się na problematyce wdrażania w organizacji projektów innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zapewniania jakości realizowanych procesów. Specjalność Przedsiębiorczość i marketing przygotowuje do działań przedsiębiorczych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych.

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr inż. Marzena Grzesiak
margrzes@pg.edu.pl
(58) 347 16 17
Powrót do strony głównej